پنج دقیقه از باشگاه تا خونه پیاده اومدم آب تو بطری از خنک شد تگری :))