چقدر کش پیدا کرد قضیه. بیانیه رو صادر کنید بره دیگه.