دارم سعی می‌کنم یادم بیاد سال‌های دوم سوم دبیرستانم چه سال‌هایی بودن. باید بشینم سال‌ها رو بشمارم :))