من هی میگم ملت میگن نه. این هیلاری کلینتون هم خطرناکه. اسماً شاید ولی واقعاً دموکرات نیست.
مگه می‌شه دشمن خطرناک نباشه؟ اون بزرگوار همیشه در بیاناتشون به این موضوع اشاره داشتن ‎· فوهاد صا.