اگه پذیرفته بشه و پروژه پیاده بشه مطمئناً کلی آرامش میده بهم.