روز کاری خیلی زود بخواد شروع بشه باید از ۱۱ صبح شروع بشه. زودتر از اون اصلاً معنی نداره.