طوری سرما خوردم که از شروع گلودرد تا شروع تب و لرز و سردرد و بدن درد فقط سه ساعت طول کشید!