میشه چند نفر رو بفرستی ایران دوره نون سنگک ببینن برگردن :))