با اون بیماری که پا میشه میره تو مدرسه شروع می‌کنه به تیراندازی باید چه کار کرد؟