سرماخوردگی تو سرمای شدید دردسره. هر سری میری بیرون حالت بدتر میشه.