نفرتی که از زنگ ساعت گوشی دارم تا حالا از هیچ چیز نداشتم. زنگ می‌خوره می‌خوام گوشی رو از پنجره پرت کنم بیرون. ولی مجبورم عوضش نکنم ۱/۲