همین نفرت باعث میشه بیدار شم و خواب از سرم بپره. عوض کنم دیگه بیدار نمیشم :))