این مدت این قدر همه چیز سنگین شده بود که فرصت سر خاروندن نداشتم. امروز یه موج بزرگ تموم شد و از این به بعد می‌تونم یه کم نفس بکشم.