سکانس آخر قسمت ۱۷ شهرزاد که دیالوگ خوبی و سنگینی داشت!