عالی بود این دیالوگ. خوش به حالتون اگه درکش نمی‌کنید یا باهاش موافق نیستید.