چه راحت گفتم ۸ - ۹ سال. اوه. دو سه ماه دیگه دقیقاً میشه ۹ سال. خیلیه ها. لعنت به این گذر زمان.