بازگشت به گذشته که هیچ، ما توقف زمان رو هم نخواستیم. یه کاری کنن فقط کند بشه. بفهمیم چطوری می‌گذره.