از دیروز دارم با خودم کلنجار میرم که آیا میشه با Crowdfunding ده هزار دلار برای یه پروژه مرتبط با پناهجوهای سوری جمع کرد یا نه.