این که کسی نخواد رأی بده کاملاً مورد قبول و احترامه. ولی این تحریمی‌هایی که می‌خوان به زور ملت رو متقاعد کنن که رأی ندید رو اعصابن.