برف می‌باره. فکر نکنم هیچ وقت از برف خسته بشم. فقط حیف که امسال کم بارید.