بده دلت گیر کسی باشه که قرار نیست اتفاقی باهاش بیفته. از بقیه دور و بری‌هات خیلی راحت می‌گذری، توجه نمی‌کنی و همین طور تو بن‌بست می‌مونی.