خوبی سه صبح توییتر اومدن اینه که بلند بلند فکر می‌کنی :دی