دیگه از خستگی دارم بیهوش میشم. شما ادامه بدید و در مورد درجه خریتی که بنده کردم به توافق برسید بهم خبر بدید :))