مشکل این نیست که کی تو مجلسه. مشکل اینه که هنوز یاد نگرفتیم که بقیه حق دارن متفاوت از ما فکر کنن. قرار نیست همه مثل هم باشن.