تو Lounge کار می‌کردم، بچه‌‌ها هم اسکار می‌دیدن. به این نتیجه رسیدم که سال‌های گذشته با ندیدنش هیچی از دست ندادم. به نظرم کاملا بی‌محتوا بود