در مورد بحث نژادی اسکار موضع خاصی نداشتم. ولی به وضوح داشتن زور می‌زدن که بگن نژاد مطرح نیست. آدم شک می‌کنه. خیلی ضایع بود.