User avatar

در مورد بحث نژادی اسکار موضع خاصی نداشتم. ولی به وضوح داشتن زور می‌زدن که بگن نژاد مطرح نیست. آدم شک می‌کنه. خیلی ضایع بود.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10