استفاده از اینترنت تو ایران شکنجه روانیه. سرعت پایین، فیلترینگ، قطعی و...