چقدر دلم گرفته امشب. از اونایی که نمیذاره بخوابم و باید بزنم بیرون یه ساعت راه برم. ولی از شدت خستگی نمی‌تونم.