کاش احساسات یه دکمه خاموش روشن داشت. می‌زدی خاموش می‌شد از شرش راحت می‌شدی.