اصلاً با چند سال پیش قابل مقایسه نیست. اون موقع عذاب بود.