اینایی که از ایران می‌زنن بیرون و می‌خوان غیرقانونی برسن اروپا فازشون چیه؟ ایران هر چی باشه از اردوگاه‌های پناهجویی بهتره که.