اونی که پناهنده سیاسی میشه بله. راحت هم پذیرفته میشه. ولی کسی که خوشی زده زیر دلش باید بدبختی بکشه آخرشم به هیچ جا نمی‌رسه.