بعد پا میشن لبشون رو می‌دوزن برای من. تو ایران وضعت این قدر خراب بود؟