ترامپ و کلینتون هر دو میسیسیپی رو بردن. تو میشیگان هم ترامپ و سندرز جلو هستن.