سندرز میشیگان رو برد. این طور که به نظر می‌رسه کروز هم آیداهو رو می‌بره.