Avatar for pedram

با سوسیالیست‌ها مشکلات خودم رو دارم، ولی بین این جمع دیوانه‌ها، سندرز خدایی می‌کنه. با برد دیشبش امیدها بیشتر شد.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10