کلینتون نسخه سیاست‌مدار ترامپه. ترامپ چیزی که تو سرش می‌گذره رو میگه، کلینتون نمیگه. برید سابقه‌ش رو ببینید.