حال ندارم ناهار درست کنم. هنوز هیچ ایده‌ای ندارم چی دلم می‌خواد. حوصله بیرون رفتن ندارم. گرسنه هم هستم. پیدا کنید پرتقال فروش را.