اینه احساس خارجی بودن نداری. این حس تعلق داشتنه از همه چیز مهم‌تره.