فکر نمی‌کنم هیچ جای دیگه می‌تونستم قدر خوشحال باشم از این نظر این. کانادا واقعاً کشور خوبیه.