نزدیک میشی فاصله می‌گیره، فاصله می‌گیری نزدیک میشه. خیلی دوست دارم بدونم فازش چیه.