مطمئناً هم می‌دونه من ازش خوشم میاد. معنی این کارا رو نمی‌فهمم. ما که دیگه بی‌خیال شدیم رفت.