وقتی هی رو دوستی تاکید می‌کنی و طرف فاصله می‌گیره، بذار به حال خودش باشه دیگه. چیه هی سیخونک می‌زنی.