با یه پروفایل نسبتاً خوب آدم پشت سر هم پیشنهاد کار می‌گیره.