دوباره باز بحث حلیم با شکر و نمک باز شده؟ زشته آقا. شکر نریزید تو حلیم :دی