ترشی لیته یک و یک هم گرفتم. دیروز هم آبگوشت پختم. دیگه خودتون تصور کنید. آبگوشت و نون بربری کنجدی و ترشی لیته :))