صدای هیچ سازی رو به اندازه صدای تار دوست ندارم. می‌شنوم یه چیزی تو وجودم می‌لرزه.