User avatar

صدای هیچ سازی رو به اندازه صدای تار دوست ندارم. می‌شنوم یه چیزی تو وجودم می‌لرزه.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10