قدرت و توانایی موسیقی در به هم ریختن حال آدم عجیبه!