روبیو به شکل بدی تحقیر شد و کشید کنار. ایالت خودش رو به ترامپ باخت :))