نامزدهای جمهوری‌خواه‌ها یکی از یکی احمق‌ترن. شر روبیو کم شد.