User avatar

نامزدهای جمهوری‌خواه‌ها یکی از یکی احمق‌ترن. شر روبیو کم شد.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10